duminică, 2 septembrie 2018

Pentru mine...You are so beautiful
To me
You are so beautiful
To me
Can't you see
You're everything I hope for
You're everything I need
You are so beautiful to me
You are so beautiful to me
You are so beautiful
To me
Can't you see
You're everything I hope for
You're every, everything I need
You are so beautiful to me

Compozitori: Billy Preston / Bruce Fisher / Bruce Carleton Fisher

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu